خاطرات مهندس لطف الله میثمی (از شهریور 1350 تا اول شهریور 1353): آنها که رفتند کاری حسینی کردند eBook Download PDF, EPUB, MOBI and FB2

لطف‌الله میثمی
لطف‌الله میثمی

Visit لطف‌الله میثمی's Page - find all the books, read about the author, and more.

Are you an author and want to add information about yourself or book? Visit the Contact Us page and use the feedback form.

Overall Rating: 3.06

Get a book in paper version

Brief introduction

تقديم به روان پاك استادان؛ شهيدان بنيانگذار اي سعيد! اي حنيف! اي بديعزادگان!قسم به خون پاكتان ادامة راهتان تقديم به روان پاك استادان؛ شهيدان بنيان‌گذار اي سعيد! اي حنيف! اي بديع‌‌زادگان!قسم به خون...

read more

Are you looking book خاطرات مهندس لطف الله میثمی (از شهریور 1350 تا اول شهریور 1353): آنها که رفتند کاری حسینی کردند for reading on a computer or a smartphone? Our search will help you find and download a book in any e-Book format.

To Search

Search of electronic versions of books is carried out in a completely automatic mode, using the data provided by API of third-party sites and services. Search is carried out by the unique name of the book and it's ISBN code (if the code is available).

Bibliographic data

The volume of the ebook is 514 pages (approximate value, can be different depending on the edition).

Original Title
خاطرات مهندس لطف الله میثمی (از شهریور 1350 تا اول شهریور 1353): آنها که رفتند کاری حسینی کردند
Number of Pages
514 pages
Ebook Format
All DRM Support Types (EPUB, MOBI and PDF)
Information about the versions of the electronic book (e-book) is preliminary. Available formats depend on the services that provide the distribution of such content (third parties).

This book was released in a series. At this moment on our site only one book from the series. But in the near future we will add other books. Watch for updates, for example - add a link to this page to your social network.

PDF file

Download and save all data of خاطرات مهندس لطف الله میثمی (از شهریور 1350 تا اول شهریور 1353): آنها که رفتند کاری حسینی کردند book in one free PDF file. Includes bibliographic data, information about the author of the ebook, description of the e-book and other (if such information is available).

Click on the link and download 2885758.pdf (size: 3.66Kb).

خاطرات مهندس لطف الله میثمی (از شهریور 1350 تا اول شهریور 1353): آنها که رفتند کاری حسینی کردند
DMCA Protected

Our site complies with the law. Therefore, on our servers there is no any byte of information that would violate the rights of writers or third parties.

This site is the site of the Amazon Affiliate Program and other online stores (the list is constantly expanding). It only provides affiliate links to online shopping for buying books. All books are copyrights to the original owners.

The search for information about books and authors is carried out through the API of search engines, such as Google, Bing and Yahoo. We do not change the information, just give it a structure and a convenient view for reading.

This site will respond to "any and all take-down requests" that comply with the requirements of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA), and other applicable intellectual property laws. If you believe that a website page infringes on your copyright then please use the form to submit a request.

Rate this ebook

You can vote only once. Voting is completely anonymous and does not require registration. Your voices will help other users to choose the right book.

Description of "خاطرات مهندس لطف الله میثمی (از شهریور 1350 تا اول شهریور 1353): آنها که رفتند کاری حسینی کردند"

تقديم به روان پاك استادان؛ شهيدان بنيانگذار اي سعيد! اي حنيف! اي بديعزادگان!

قسم به خون پاكتان ادامة راهتان تقديم به روان پاك استادان؛ شهيدان بنيان‌گذار اي سعيد! اي حنيف! اي بديع‌‌زادگان!

قسم به خون پاكتان ادامة‌ راهتان

This description is taken from the website: https://ukstores.org/QqOBLh.

About Author

لطفالله میثمی از اعضاء اولیه سازمان مجاهدین خلق ایران بودهاست. وی در دوران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران از این سازمان کناره گرفت، ولی همواره به راه مجاهدین اولیه وفادار مانده و خود را یک "مجاهد خلق" واقعی میداند.او دانش آموخته مهندسی نفت از دانشکده فنی تهران و باجناق محمد حنیف نژاد است. در جریان مبارزه مسلحانه با رژیم شاه، در حالی که در خانهای تیمی مشغول ساختن بمب دست ساز بود، بمب در دستانش منفجر و از لطف‌الله میثمی از اعضاء اولیه سازمان مجاهدین خلق ایران بوده‌است.

وی در دوران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران از این سازمان کناره گرفت، ولی همواره به راه مجاهدین اولیه وفادار مانده و خود را یک "مجاهد خلق" واقعی می‌داند.او دانش آموخته مهندسی نفت از دانشکده فنی تهران و باجناق محمد حنیف نژاد است. در جریان مبارزه مسلحانه با رژیم شاه، در حالی که در خانه‌ای تیمی مشغول ساختن بمب دست ساز بود، بمب در دستانش منفجر و از همین رو دست راست و هر دو چشمش به شدت صدمه دید و در پی آن امکان فرار از او سلب و دستگیر و زندانی شد. در زندان به دنبال مارکسیست شدن بخشی از اعضای سازمان، او مسلمان باقی ماند و در عین حال جذب رهبری مسعود رجوی نیز نشد.

اختلاف اصلی او با رجوی بر سر اصرار او برای ریشه یابی انحراف عقیدتی رخ داده در سازمان از طریق فعالیت بیشتر در زمینه ایدئولوژی و رفع ریشه‌های انحراف مزبور بود که به اعتقاد رجوی اولویت نداشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به همراه جمعی از همفکرانش - نظیر مهدی غنی - در قالب تشکلی موسوم به "نهضت مجاهدین خلق ایران" به حمایت از جمهوری اسلامی با حفظ دیدگاه انتقادی پرداخت. با این حال هرگز مجوز فعالیت برای تشکل مزبور به او داده نشد و علاوه بر این، دو بار زندان، یک بار توقیف نشریه سیاسی - ایدئولوژیک "راه مجاهد"، و تضییقات دیگر را هم تجربه کرد

Information about the author on the site: https://ukstores.org/QqOBLh.


Using data provided by third-party sites, we help you in the search for electronic versions of books. Just click on the button, wait a few seconds and the search engine of our site is sure to get a few links.

To search on our site you do not need to register and do not need to provide personal information. Please do not update or close the page until the search is complete - it will not take much time. Otherwise, the search will need to be repeated.

Sites and services that store files may require registration and other conditions for access to downloading and reading electronic books.

Download

Newest added books